John Murphy

www.nkyviews.com

Murphy

John Murphy

.

The Indianapolis Journal, July 16, 1900